DAŇOVÁ PORADŇA ONLINE

Viac

FINANČNÝ AUDIT

Počas auditov individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok vyriešime pre našich klientov ročne stovky otázok kokrétnych prípadov ich podnikania.

ÚČTOVNÍCTVO A MZDY

Účtovníctvo a spracovanie miezd s pravidelnou informáciou o rizikách Vášho podnikania a priebežných výsledkoch hospodárenia a prehľad Vašich dlžníkov.

DANE A PORADENSTVO

Poradenstvo v oblasti DPH, dane z príjmov právnických a fyzických osôb a iných daní vrátane daní pre neziskové organizácie.

OCEŇOVANIE

Ohodnotenie Vášho podniku, budov, zásob, pohľadávok, áut a iných zložiek Vášho majetku alebo záväzkov.