Audit spoločností v súkromnom a verejnom sektore

Na Slovensku je zákonne vyžadovaný minimálne raz ročne audit vybraných jednotiek súkromného sektora, ako aj audit miest, obcí, vyšších územných celkov, ústredných orgánov štátnej správy a ich rozpočtových a príspevkových organizácií.

Obráťte sa na profesionálov

Audítorská spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. vykonáva audity pre slovenské, ako aj medzinárodné spoločnosti, v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Audity sú vykonávané podľa medzinárodne platných štandardov v audite (International Standards on Auditing - ISA) a správy pre vlastníkov sú vyhotovované v slovenskom aj anglickom jazyku.