Každú konsolidovanú účtovnú závierku (okrem priebežnej) musí overiť audítor v zmysle § 22 ods. 13 a § 22a ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len zákon o účtovníctve).

Individuálnu účtovnú závierku (riadnu aj mimoriadnu) musí mať v zmysle § 19 zákona o účtovníctve overenú audítorom:

 • obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvára základné imanie (t.j. s.r.o., a.s.) a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (teda 2 roky po sebe) spĺňa aspoň dve z troch podmienok:
  1. celková hodnota majetku brutto je vyššia ako 1 000 000 EUR,
  2. čistý obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR, (výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav a iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov)
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov, (priemer koncových stavov zamestnancov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období)
 • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • účtovná jednotka, ktorej povinnosť auditu ustanovuje osobitný predpis (napr. mestá, obce, VÚC, nadácie, neziskové organizácie prekračujúce stanovené podmienky),
 • účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku v súlade s IFRS,
 • právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise (§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 EUR, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.

Účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, v ktorom vznikla povinnosť auditu (už účtovné obdobie, v ktorom sa 2. krát prekročili 2 z 3 podmienok, alebo v ktorom sa obchodovali CP na regulovanom trhu, závierka sa zostavila podľa IFRS a pod., musí byť overené audítorom).

Novela Zákona o účtovníctve
(účinnosť od 1. januára 2020)

Dňa 15.10.2019 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 
Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020, pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods.1 písm. a) prvého a druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. decembru 2019 posudzuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.
 
Limity pre povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom sa menia takto:

 • 1. celková suma majetku brutto je vyššia ako 2 mil. EUR (do 31.12.2019: 1 mil. EUR),
 • 2. čistý obrat je vyšší ako 4 mil. EUR (do 31.12.2019: 2 mil. EUR),
 • 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov (do 31.12.2019 rovnako: 30 zamestnancov).

Sankcie pri nesplnení povinnosti auditu

Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve sa správneho deliktu dopustí účtovná jednotka, ak nedá overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom. Poruší tým ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a a podľa § 38 ods. 2 písm. b) jej daňový úrad uloží pokutu do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 EUR.

Finančný audit

Finančným auditom sa overuje, či finančné výkazy podnikateľa poskytujú pravdivý a verný obraz stavu jeho podnikania – finančného zdravia podnikateľa. Finančný audit na Slovensku môžu vykonávať iba fyzické alebo právnické osoby s osobitným oprávnením - licenciou.

Obráťte sa na profesionálov

Audítori spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. majú prax v medzinárodných inštitúciách pri riešení medzinárodných projektov, ako napr. projektu Svetovej banky na posilnenie kapacít účtovníctva a audítorstva na Slovensku, pri zastupovaní SR vo výbore EÚ pre reguláciu účtovníctva, v stálej komisii OECD pre transparentnosť CIME, v rade európskej federácie účtovníkov FEE.

Audit na Slovensku zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych kancelárií. Pre západné Slovensko zabezpečuje audit kancelária Bratislava, pre stredné a východné Slovensko zabezpečujú audit kancelárie Košice a Prešov.

Súvisiace články v oblasti auditov

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť alebo sa o niečom informovať? Neváhajte nás kontaktovať!

Odoslať

Pobočka Košice

Náš tím košickej pobyčky je k dispozícii pre klientov z východného a stredného Slovenska.

Lokalizácia

Pobočka Bratislava

Pre klientov zo západného Slovenska je k dispozícii naša kancelária v hlavnom meste.

Lokalizácia

Pobočka Prešov

Pre klientov zo severných regiónov Slovenska je k dispozícii naša kancelária v Prešove.

Lokalizácia

Novinky a daňová poradňa

Zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok

Ako sa postupuje pri zverejňovaní údajov účtovnej závierky?

Pridať do košíka za 6 Eur

Zrážková daň pri úhrade zahraničnému dodávateľovi - účtovanie

Spoločnosť s.r.o. si prenajala vysokozdvižný vozík od zahraničného dodávateľa. Tento vysokozdvižný vozík spoločnosť používa vo svojej...

Pridať do košíka za 6 Eur

Výročná správa – zmeny od 2016

Aké sú zmeny vyplývajúce z novely zákona o účtovníctve týkajúce sa výročnej správy k účtovnej...

Pridať do košíka za 6 Eur

Účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na podnikanie

Aké sú rozdiely v účtovníctve účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania,...

Pridať do košíka za 6 Eur

Register účtovných závierok

Čo je register účtovných závierok?

Pridať do košíka za 6 Eur

Zánik povinnosti účtovať o odloženej dani z príjmov

Ako sa postupuje pri účtovaní o odloženej dani z príjmov v prípade, že účtovnej jednotke zanikla povinnosť účtovať o odloženej...

Pridať do košíka za 6 Eur
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies.
Súhlasím